Regulamin wypożyczalniRegulamin wysyłkowej wypożyczalni zestawów zabawkowych „a co to box”

 1. BOXy zabawkowe będące przedmiotem wypożyczenia są własnością Wypożyczalni:
  A co to Lucyna Ludwiczak
  NIP: 7773132782
  ul. Fiołkowa 12
  62-030 Luboń.
 2. Usługa Wypożyczalni skierowana jest do mieszkańców Polski. BOXy nie są wysyłane za granicę.
 3. Wypożyczający zobowiązuje się do przestrzegania warunków Regulaminu. Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2021r.
 4. Klient wypożycza BOX poprzez stronę internetową www.acoto.ooo wypełniając formularz zamówienia oraz dokonując płatności online.
 5. Płatności za wypożyczenie obsługiwane są przez międzynarodową platformę płatniczą Stripe, z której regulaminem można się zapoznać tutaj oraz tutaj.
 6. Wypożyczalnia wysyła BOX w dwóch cyklach. Zamówienia dokonane do 14. dnia miesiąca wysyłane są w połowie bieżącego miesiąca. Zamówienia złożone po 15. dniu miesiąca wysyłane są na początku kolejnego miesiąca. Wymiana zestawu następuje po 30 dniach użytkowania.
 7. Przesyłkę BOXa w obie strony – do klienta oraz z powrotem do Wypożyczalni opłaca Wypożyczalnia. Etykieta zwrotna wysyłana jest na adres email Klienta na 3 dni przed upływem terminu wypożyczenia.
 8. Klient ma możliwość wymiany zestawu bez podawania przyczyny. Klient ponosi w tym przypadku koszt odesłania otrzymanego zestawu do wypożyczalni oraz wysyłki nowego zestawu. Koszty wysyłki oraz sposób wymiany zestawu można skonsultować z Wypożyczalnią pod adresem mailowym lucy@acoto.ooo.
 9. Klient zwraca wypożyczony BOX wyznaczoną przez Wypożyczalnię poprzez usługą kurierską lub poprzez Paczkomaty na wskazany na etykiecie adres. Wypożyczalnia przygotowuje etykietę zwrotną jeden raz w miesiącu. W przypadku, gdy klient nie zwróci BOXa, a termin ważności etykiety upłynie, klient ponosi koszt każdej kolejnej etykiety wysyłkowej wygenerowanej przez Wypożyczalnię aż do momentu odebrania BOXa przez Wypożyczalnię.
 10. Klient nie zwraca elementów zestawu sensorycznego zawartego w BOXie.
 11. Klient zobowiązuje się zwrócić BOX oczyszczony, kompletny, sprawny, w stanie niepogorszonym oraz w ustalonym terminie.
 12. Klient zobowiązany jest dbać o wypożyczony BOX i użytkować zgodnie z przeznaczeniem, utrzymywać w stanie należytym oraz w odpowiedni sposób zabezpieczać przed jego utratą.
 13. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne lub fizyczne, powstałe w wyniku użytkowania wypożyczonego BOXa i jego zawartości. Wszystkie zabawki, pomoce oraz załączona w BOXie zabawa sensoryczna przeznaczone są do użytku wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
 14. Użyczenie zabawek znajdujących się w BOXie osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Klienta.
 15. Klient nie ponosi odpowiedzialności za zużycie zabawek znajdujących się w BOXie wynikające z normalnego używania zgodnie z ich przeznaczeniem np. drobne rysy, odbicia palców.
 16. Klient ponosi odpowiedzialność za zniszczenie trwałe i znaczne, zdekompletowanie oraz za zaginięcie zabawek znajdujących się w BOXie bądź ich pojedynczych elementów. Jako zniszczenia trwałe i znaczne uznaje się: złamania poszczególnych elementów lub/i takie uszkodzenia towaru, które uniemożliwiają ich normalne użytkowanie zgodne z założeniami. W przypadku zwrócenia towaru uszkodzonego lub niekompletnego Klient ponosi koszty zakupu identycznej zabawki.
 17. Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie BOXa jest dzień dostarczenia paczki do miejsca odbioru oraz dzień, w którym zostanie nadana paczka zwrotna.
 18. W przypadku, kiedy Klient nie zwróci BOXa w umówionym terminie lub nie poinformuje o decyzji przedłużenia lub nie uzyska akceptacji Wypożyczalni, sprawa zostaje zgłoszona jako przywłaszczenie do właściwych organów ścigania, a Wypożyczalnia nalicza opłatę w wysokości 3-krotnej ceny ustalonej w cenniku, do momentu zwrotu BOXa.
 19. W przypadku zwłoki w dokonaniu zwrotu Zestawu - na koniec okresu rozliczeniowego, o którym mowa w powyższych punktach Użytkownikowi zostanie naliczona kara umowna w wysokości 25 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od ostatniego dnia miesiąca wypożyczenia.
 20. Wysyłamy tylko na terenie Polski.
 21. Wypożyczalnia ma prawo do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy Wypożyczenia pomocy/zabawek. Administratorem danych osobowych Klientów jest A co to Lucyna Ludwiczak NIP: 7773132782 z siedzibą w Luboniu przy ul. Fiołkowej 12. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania. Administrator dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.
 22. Inne, nieujęte tu kwestie reguluje Kodeks Cywilny.

Regulamin sklepuRegulamin sklepu internetowego „a co to box”

§ 1 Preambuła

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa prawa i obowiązki użytkowników sklepu internetowego Acotobox oraz zasady jego funkcjonowania, a także zasady i warunki zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego Acotobox, składania zamówień, dokonywania płatności.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie sklepu internetowego Acotobox w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego Acotobox jest: A co to Lucyna Ludwiczak, NIP: 7773132782, ul. Fiołkowa 12, 62-030 Luboń.
 2. Zarówno układ elementów graficznych oraz układ treści, jak i sama treść serwisu, w tym zamieszczone zdjęcia stanowią własność sklepu internetowego Acotobox i korzystają z ochrony prawnej na mocy przepisów prawa autorskiego.
 3. Za pośrednictwem sklepu internetowego Acotobox, Sprzedawca, prowadzi sprzedaż detaliczną towarów.
 4. We wszystkich sprawach związanych dokonywaniem transakcji w ramach sklepu internetowego Acotobox Klienci mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
  1. listownie, na adres: Acotobox Lucyna Ludwiczak, ul. Fiołkowa 12, 62-030 Luboń.
  2. za pośrednictwem e-mail: lucy@acoto.ooo
  3. od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu: +48 696 766 760 w godzinach od 8 do 16
 5. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Stanowią one jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży.

§ 3 Warunki zawierania umowy sprzedaży

 1. Klient może złożyć zamówienie poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.
 2. Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych.
 3. W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania Formularza zamówienia. W procesie zamówienia nie powstaje żaden ukryty koszt.
 4. Przed złożeniem zamówienia Klient obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i go zaakceptować. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do poprawnego złożenia zamówienia. Akceptacja Regulaminu odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki/pola wyboru. Od chwili zaakceptowania Regulaminu Klient jest związany jego treścią.
 5. Zaakceptowanie wypełnionego Formularza zamówienia poprzez kliknięcie hasła „Kupuję z obowiązkiem zapłaty i odbioru” jest jednoznaczne z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży.
 6. Po dokonaniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej który został wpisany przez Klienta do Formularza podczas składania zamówienia.
 7. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.

§ 4 Sposób dokonywania płatności oraz warunki i termin dostawy zamówienia

 1. Należność za zakupione Towary oraz koszty ich dostarczenia mogą być dokonywane w poprzez: Szybkie płatności Przelewy24, Google Pay, Blik oraz kartą płatniczą. Płatności w sklepie internetowym obsługiwane są przez międzynarodową platformę płatniczą Stripe, z której regulaminem można się zapoznać tutaj oraz https://stripe.com/en-pl/privacy.
 2. Termin realizacji zamówień: do 5 dni roboczych.
 3. Dostawa Towaru dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju według cennika firm kurierskich.
 4. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru są jawne i zawarte są w zakładce „Koszty dostawy” oraz widoczne w trakcie składania Zamówienia.
 5. Nie ma możliwości odbioru osobistego zakupów dokonywanych w sklepie internetowym.
 6. Czas transportu Towaru do Klienta na terenie kraju wynosi 1-2 Dni robocze (zgodnie z umową z firmą dostarczającą Towar).
 7. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki w momencie jej doręczania przez kuriera, rekomendujemy niezwłoczne spisanie protokołu szkody w transporcie oraz powiadomienie o zaistniałej sytuacji Sprzedawcy w formie skierowania wiadomości drogą elektroniczną na adres email: lucy@acoto.ooo
 8. Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne lub fizyczne, powstałe w wyniku użytkowania Towaru. Wszystkie Towary oferowane w sklepie internetowym są do użytku wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.

§ 5 Zwroty i reklamacje

 1. Z uwagi na indywidualny charakter Towaru oferowanego w sklepie internetowym zgodnie z ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta - nie ma możliwości zwrotu/wymiany towaru spersonalizowanego według wymagań klienta.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego w szczególności ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy Kodeks cywilny. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 2. Aktualny Regulamin sklepu internetowego jest publikowany na stronie www.acoto.ooo oraz udostępniany na każde żądanie Klienta drogą elektroniczną.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2023 roku.

Masz pytania?

W razie jakichkolwiek pytań o powyższy regulamin skontaktuj się z nami!